niedziela, 15 maja 2011

Szkolenie Zespołu Użytkowników

Podczas trzech dni (13-15 maja 2011 r.) zajęć warsztatowych Użytkownicy poznawali
zasady „Porozumienia bez Przemocy”. Jest to metoda porozumiewania się, która umożliwia skuteczniejsze reagowanie w sytuacji:
- interwencji w konflikcie,
- rozmowy z ofiarą,
- postrzeganej jako potencjalnie trudna (budząca u któreś ze stron silne emocje),
- wspierania innych (członka zespołu),
- potrzeby wsparcia samego siebie.
Sesje odbywały się w trzech grupach. Skład grupy każdego dnia ulegał zmianie, tak aby
Użytkownicy mogli się lepiej poznać oraz współdziałać.
Inspiracją do wyboru tematyki szkolenia, byli sami Użytkownicy. To oni podczas spotkań
fokusowych oraz pozostałych spotkań Zespołu proponowali tematy szkoleń, a także formy w jakich powinny się one odbywać.
Podczas najbliższego spotkania Zespołu (20 maja) Użytkownicy będą mieli okazję do tego,
aby podzielić się skutecznością metody „Porozumienie bez Przemocy” w codziennej pracy
oraz w relacjach między sobą.

O projekcie

Projekt „Razem Przeciw Razom” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju, w partnerstwie z Politechniką Koszalińską / Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych.
Wartość projektu: 1 984 879,32 zł
Kwota dofinansowania: 1 984 879,32 zł
Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
„Razem przeciw razom” to projekt innowacyjny testujący i ma charakter unikatowy na skalę województwa.
Projekt dotyczy wrażliwego problemu jakim jest przemoc w rodzinie.
Ma na celu wypracowanie trzech produktów:
1-Model współpracy pomiędzy instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w rozwiązywanie problemu przemocy domowej, wypracowanie spójnego systemu działania instytucji zajmujących się bezpośrednio problemem przemocy w rodzinie (m.in. MOPSy, GOPSy, Policja, Pedagodzy Szkolni, Prokurator, Sędzia, Lekarz, Organizacje Pozarządowe).
2- Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy.
3- Utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy.
Działaniami w ramach projektu zostaną objęci pracownicy instytucji tzw. „pierwszego kontaktu ze zjawiskiem przemocy w rodzinie” oraz ofiary przemocy.
Biuro projektu „Razem Przeciw Razom” znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego  Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, pokój nr 33.

wtorek, 10 maja 2011

Ankieterzy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w okresie od kwietnia do maja 2011 r. na terenie wszystkich Gmin Powiatu Świdwińskiego będą realizowane badania ankietowe na temat problematyki przemocy w rodzinie.
Badania prowadzone są w ramach partnerskiego projektu pn. „Razem Przeciw Razom” realizowanego przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju oraz Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ankieterzy uprawnieni do prowadzenia badań wśród mieszkańców naszego Powiatu posiadają identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz list polecający podpisany przez Starostę Świdwińskiego Mirosława Majkę.
Celem badań jest określenie skali przemocy w rodzinie dokonywanej z udziałem mieszkańców regionu oraz zgłębienie okoliczności towarzyszących temu zjawisku. Uwzględniając tematykę badań ustalono, że mają one charakter poufny, zostaną przeprowadzone z należytą dyskrecją i starannością.
Zwracam się z serdeczną prośbą o życzliwe potraktowanie ankieterów i uczestnictwo w badaniach. Umożliwi to sprawne przeprowadzenie postępowania oraz zapewni zdobycie cennych informacji na temat tego ważnego problemu społecznego.

Starosta Świdwiński
Mirosław Majka