czwartek, 30 czerwca 2011

Seminarium upowszechniające projekt innowacyjny testujący pn. „Razem Przeciw Razom” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 27 czerwca 2011r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Sanatorium GRYF w Połczynie – Zdroju odbyło się Seminarium upowszechniające zorganizowane przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w partnerstwie z Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Razem Przeciw Razom”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych – parlamentarzyści, samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego – Marszałek oraz powiatów – Starostowie, Wicestarostowie i przewodniczący Rad Powiatów. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele gmin powiatu świdwińskiego i instytucji pierwszego kontaktu zaangażowanych w projekt w ramach prac Zespołu Użytkowników oraz instytucji działających w obszarze przemocy w rodzinie z terenu całego województwa min. ROPS Szczecin, Policja, PCPR i inne.

Seminarium, uroczyście w mowach powitalnych, rozpoczęli Starosta Powiatu Świdwińskiego Pan Mirosław Majka oraz Dyrektor IPSISM prof. zw. dr hab. Bogusław Polak.
Drugie z cyklu zaplanowanych w trakcie realizacji projektu spotkanie upowszechniające ideę przeciwdziałania negatywnemu zjawisku, jakim jest przemoc w rodzinie miało za zadanie zapoznanie zaproszonych gości z zakresem przeprowadzonych dotychczas działań zmierzających do realizacji założeń zawartych w projekcie oraz przekazanie informacji na temat dalszych zadań. Od chwili rozpoczęcia projektu, czyli od 1 stycznia br. minęło zaledwie kilka miesięcy, mimo tak krótkiego czasu można wskazać na pozytywne rezultaty, jakie niesie ze sobą jego realizacja. Na spotkaniu zaprezentowano wstępne wyniki badań zespołów eksperckich oraz założenia projektu.
Dotychczasowe osiągnięcia w prezentacjach multimedialnych przedstawili:
- mgr Urszula Kosowska – diagnoza, analiza obecnie działającego systemu,
- dr Małgorzata Czerwińska – wstępna prezentacja wyników badań ilościowych odzwierciedlających skalę zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie świdwińskim,
- mgr Anna Zglenicka – plan pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,
- mgr Marcin Bachtiak – zarys kampanii społecznej.

czwartek, 23 czerwca 2011

Spotkanie Zespołu Użytkowników w ramach projektu pn. ”Razem Przeciw Razom”.

W dniu 20 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się ostatnie z zaplanowanych na to półrocze spotkanie Zespołu Użytkowników, w którym uczestniczyli również członkowie Zespołu Ekspertów w składzie: Anna Zglenicka, Żaklina Wolniak oraz Urszula Kosowska.

Spotkanie miało za zadanie podsumowanie dotychczasowej działalności Zespołu Użytkowników na podstawie, której zostanie opracowany Model pracy ZU mający na celu skuteczne rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Świdwińskiego.

Członkowie ZU otrzymali również niezbędne informację nt. przyszłych zadań Punktu Informacyjno Konsultacyjnego, który zgodnie z założeniami projektu rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012r.

--

środa, 1 czerwca 2011

Warsztaty Zespołu Użytkowników

20 maja (piątek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Użytkowników (ZU).

Uczestniczyli w nim członkowie ZU oraz Zespół Ekspercki w składzie:

Anna Zglenicka
Ewa Liszka – Gąsior
Żaklina Wolniak – Wezgraj
Urszula Kosowska

Spotkanie poprowadziła Anna Zglenicka tworząc wraz z Użytkownikami „Mapę Powiatu Świdwińskiego”. Mapa ta zawiera wszystkie instytucje pracujące w obszarze przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Świdwińskiego. Użytkownicy pracowali w grupach, gdzie każda z grup wskazywała instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie w danej gminie lub mieście.

Użytkownicy podzielili się również uwagami na temat szkolenia zrealizowanego w dniach 13-15 maja.

niedziela, 15 maja 2011

Szkolenie Zespołu Użytkowników

Podczas trzech dni (13-15 maja 2011 r.) zajęć warsztatowych Użytkownicy poznawali
zasady „Porozumienia bez Przemocy”. Jest to metoda porozumiewania się, która umożliwia skuteczniejsze reagowanie w sytuacji:
- interwencji w konflikcie,
- rozmowy z ofiarą,
- postrzeganej jako potencjalnie trudna (budząca u któreś ze stron silne emocje),
- wspierania innych (członka zespołu),
- potrzeby wsparcia samego siebie.
Sesje odbywały się w trzech grupach. Skład grupy każdego dnia ulegał zmianie, tak aby
Użytkownicy mogli się lepiej poznać oraz współdziałać.
Inspiracją do wyboru tematyki szkolenia, byli sami Użytkownicy. To oni podczas spotkań
fokusowych oraz pozostałych spotkań Zespołu proponowali tematy szkoleń, a także formy w jakich powinny się one odbywać.
Podczas najbliższego spotkania Zespołu (20 maja) Użytkownicy będą mieli okazję do tego,
aby podzielić się skutecznością metody „Porozumienie bez Przemocy” w codziennej pracy
oraz w relacjach między sobą.

O projekcie

Projekt „Razem Przeciw Razom” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju, w partnerstwie z Politechniką Koszalińską / Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych.
Wartość projektu: 1 984 879,32 zł
Kwota dofinansowania: 1 984 879,32 zł
Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013
„Razem przeciw razom” to projekt innowacyjny testujący i ma charakter unikatowy na skalę województwa.
Projekt dotyczy wrażliwego problemu jakim jest przemoc w rodzinie.
Ma na celu wypracowanie trzech produktów:
1-Model współpracy pomiędzy instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w rozwiązywanie problemu przemocy domowej, wypracowanie spójnego systemu działania instytucji zajmujących się bezpośrednio problemem przemocy w rodzinie (m.in. MOPSy, GOPSy, Policja, Pedagodzy Szkolni, Prokurator, Sędzia, Lekarz, Organizacje Pozarządowe).
2- Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy.
3- Utworzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla ofiar przemocy.
Działaniami w ramach projektu zostaną objęci pracownicy instytucji tzw. „pierwszego kontaktu ze zjawiskiem przemocy w rodzinie” oraz ofiary przemocy.
Biuro projektu „Razem Przeciw Razom” znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego  Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, pokój nr 33.

wtorek, 10 maja 2011

Ankieterzy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w okresie od kwietnia do maja 2011 r. na terenie wszystkich Gmin Powiatu Świdwińskiego będą realizowane badania ankietowe na temat problematyki przemocy w rodzinie.
Badania prowadzone są w ramach partnerskiego projektu pn. „Razem Przeciw Razom” realizowanego przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie z siedzibą w Połczynie-Zdroju oraz Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ankieterzy uprawnieni do prowadzenia badań wśród mieszkańców naszego Powiatu posiadają identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz list polecający podpisany przez Starostę Świdwińskiego Mirosława Majkę.
Celem badań jest określenie skali przemocy w rodzinie dokonywanej z udziałem mieszkańców regionu oraz zgłębienie okoliczności towarzyszących temu zjawisku. Uwzględniając tematykę badań ustalono, że mają one charakter poufny, zostaną przeprowadzone z należytą dyskrecją i starannością.
Zwracam się z serdeczną prośbą o życzliwe potraktowanie ankieterów i uczestnictwo w badaniach. Umożliwi to sprawne przeprowadzenie postępowania oraz zapewni zdobycie cennych informacji na temat tego ważnego problemu społecznego.

Starosta Świdwiński
Mirosław Majka